Personel ve Yazı İşleri Şubesi

İŞÇİ-PERSONEL ŞUBE ŞEFLİĞİ-YAZI İŞLERİ

 

Çiftlik Müdürlüğünde çalışan tüm personel işlerinin takibi, maaş bordrolarının hazırlanması, özlük haklarının düzenlenmesi, gelen ve giden evrakların EBYS üzerinden arşivlenmesi ve diğer işlemleri yerine getirmek.

Daimi ve Rektörlük Vizeli işçilerin puantajlarını, yıllık izinlerini, sağlık raporlarının takibi ve sisteme girilmesi ve diğer özlük işlerini yürütmek.

Fakültemiz adına katma bütçeden ayrılan vizeli işçilerin SGK girişlerini ve çıkışlarını yapmak ve maaşlarını hesaplamak.

Memur kadrosundaki personelin yıllık izin, sağlık raporlarının takibi ve diğer işlemleri yürütmek.

Memurların arazi çalışma raporlarını, puantajlarını ve sosyal yardım listelerini hazırlamak ve Dekanlığa iletmek.

Döner sermaye ve Dekanlık bütçesinden çalışan mevsimlik işçilerin maaşlarını düzenlemek, SGK işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerinin sisteme girilmesini sağlamak, aylık sigorta bildirgelerinin tahakkuk) sistem üzerinden girişini sağlamak.

Tüm personele ait mahkemelerden gelen dava ve icra dosyalarını takip etmek.

Araştırma Uygulama Çiftlik Müdürlüğünün birim içi ve birim dışı yazışmalarını “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak düzenlemek, imzaya çıkacak yazıları hazırlamak, ilgili yerlere ulaşmasını sağlamak.

Gelen-giden evrakı kaydetmek, havale edilen evrakı zimmetle ilgililere göndermek, iç ve dış posta işlemlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak.

Çiftlik Müdürlüğüne ya da kişilere ait her türlü bilgi ve belgeyi korumak, ilgisiz kişilerin eline geçmesini önlemek, Çiftlik Müdürünün onayı olmadan kişilere bilgi ve belge vermekten kaçınmak.

Çalışma sırasında çabukluk, gizlilik ve doğruluk ilkelerinden ayrılmamak.

Yazışmaların kısa, anlaşılır, temiz, hatasız ve uygun karakterlerle yazılmasına özen göstermek. Süreli yazıları takip ederek, uymayan birimleri zamanında uyarmak.